หน้าแรก     O-NET     วิชาสามัญ     PAT 1     สมาคม     คลังโจทย์     อื่นๆ    

ข้อสอบ & เฉลย

แยกตามปี
  PAT 1 (ก.พ. 63)
  PAT 1 (ก.พ. 62)
  PAT 1 (ก.พ. 61)
  PAT 1 (มี.ค. 60)
  PAT 1 (ต.ค. 59)
  PAT 1 (มี.ค. 59)
  PAT 1 (ต.ค. 58)
  PAT 1 (มี.ค. 58)
  PAT 1 (พ.ย. 57)
  PAT 1 (เม.ย. 57)
  PAT 1 (มี.ค. 57)
  PAT 1 (มี.ค. 56)
  PAT 1 (ต.ค. 55)
  PAT 1 (มี.ค. 55)
  PAT 1 (ธ.ค. 54)
  PAT 1 (มี.ค. 54)
  PAT 1 (ต.ค. 53)
  PAT 1 (ก.ค. 53)
  PAT 1 (มี.ค. 53)
  PAT 1 (ต.ค. 52)
  PAT 1 (ก.ค. 52)
  PAT 1 (มี.ค. 52)
  A-NET คณิตศาสตร์ (มี.ค. 52)
  A-NET คณิตศาสตร์ (มี.ค. 51)
  A-NET คณิตศาสตร์ (มี.ค. 50)
  A-NET คณิตศาสตร์ (ก.พ. 49)
แยกตามเรื่อง
4/1   เซต
  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
  ระบบจำนวนจริง
  ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
4/2   ระบบสมการเชิงเส้น และเมทริกซ์
  ฟังก์ชัน
  เรขาคณิตวิเคราะห์
  ภาคตัดกรวย
5/1   เอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม
  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
  เวกเตอร์ในสามมิติ
5/2   จำนวนเชิงซ้อน
  ความน่าจะเป็น
6/1   การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
  การแจกแจงปกติ
  ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
6/2   ลำดับอนันต์ และอนุกรมอนันต์
  แคลคูลัสเบื้องต้น
  กำหนดการเชิงเส้น
  การคิด และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์


วีดีโอเฉลย PAT 1 (พ.ย. 57)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
14. 16. 19. 20.
21. 27. 29.
34. 35. 38. 39. 40.
41. 43. 44.

วีดีโอเฉลย PAT 1 (เม.ย. 57)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45.

วีดีโอเฉลย PAT 1 (มี.ค. 57)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45.

วีดีโอเฉลย PAT 1 (มี.ค. 56)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

วีดีโอเฉลย PAT 1 (ต.ค. 55)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

วีดีโอเฉลย PAT 1 (มี.ค. 55)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

วีดีโอเฉลย PAT 1 (ธ.ค. 54)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

วีดีโอเฉลย PAT 1 (มี.ค. 54)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

วีดีโอเฉลย PAT 1 (ต.ค. 53)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

วีดีโอเฉลย PAT 1 (ก.ค. 53)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

วีดีโอเฉลย PAT 1 (มี.ค. 53)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

วีดีโอเฉลย PAT 1 (ต.ค. 52)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25.

วีดีโอเฉลย PAT 1 (ก.ค. 52)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

วีดีโอเฉลย PAT 1 (มี.ค. 52)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.